Лидерски коучинг за екипи

Нашите коучинг програми са фокусирани върху подобряване на лидерските способности и уменията за управление на екипи. Чрез анализ и изясняване на поведенията в екипите под ръководството на опитен коуч екипът търси посоките за споделяне на визия, мисия, ценности и стратегия. Адресират се личните предизвикателства и ролите в екипа, така че той да постигне ефективни и резултатно ориентирани модели на поведение. 

Екипните коучинг програми са предназначени за висш и среден мениджмънт, така че да насърчават иновативност и да създават в членовете на екипа желание за учене и самоусъвършенстване и стремеж към позитивна промяна. 

Установяване на нуждите от коучинг

Заедно с Изпълнителния директор или Мениджър проект се откриват специфичните нужди и очаквания от коучинг процеса относно всяка сфера на управление и се решава дали да бъде приложен индивидуален или групов коучинг. Тогава коучът прилага най-уместните подходи и инструменти, така че да въздейства на отделен човек или на целия екип, както и клиентът да се фокусира върху силните си страни и областите за развитие. Основният задвижващ механизъм в процеса е индивидът/екипът, който сам е отговорен за собствения си прогрес.

Целта на екипните коучинг програми са:

  • Да се подобри цялостното представяне на екипа в компанията и да се развият уменията за лидерство, управление на хора, комуникация и влияние на неговите членове. Да се подобри ефективността на екипа и да се подпомогне на хората в него да достигнат до по-голяма осъзнатост и баланс.
  • Да се създаде среда подкрепяща дискутиране на идеите, проблемите и възможностите на екипа, като се предостави обективна и сигурна доверена страна за обсъждане на проблеми и трудности.
  • Да постави предизвикателството пред екипа да приеме нови перспективи и начини на мислене. Да даде обективен, независим поглед, комбиниран с гъвкав подход към проблемите.
  • Коучът да влезе в ролята на правилния “изслушващ партньор”, който стимулира творческо мислене, вземане на решения и разрешаване на проблеми. 
  • Да насърчи промяна на поведението и изграждането на здравословен тип взаимоотношения, ускорявайки процеса на развитие на оптималния потенциал на хората.
  • Всеки от екипа да има сигурен и доверен индивидуален “изслушващ партньор”, с който да сподели и довери, когато е необходимо, да намали нивото на стреса и да повиши своята продуктивност и емоционален баланс.