Лидерски умения за активни мениджъри

Желана промяна:

Участниците да разбират съществената разлика между управлението и лидерството. Изучаване на различни техники за мотивация и водене на екипи, основни умения в делегирането и ефективната обратна връзка. Придобиване на умения за поставяне и приоритизиране на цели. Подобряване на уменията за управление на времето и вземане на решения.

Резултати след обучението: 

Участниците ще са способни:

  • Ефективно да водят своите екипи и да използват нови техники на управление;
  • Да приспособяват техния стил на ръководене с цел адаптиране към нивото на самоуправление на служителя и различните ежедневни работни ситуации;
  • Да използват съществени техники за ефективно делегиране;
  • Да използват основни техники за мотивация, екипна комуникация и управление на времето;
  • Да дават конструктивна обратна връзка по ефективен начин.