Индивидуални коучинг програми

Защо индивидуален коучинг?

Коучингът е индивидуална работа на коучинг специалист с клиент, който има желание да постигне свои цели в живота. С мек психологичен подход се установява връзка на дълбоко личностно ниво от вярвания, ценности и визия. Коучинг специалистът създава възможност чрез процес на откритие, поставяне на цели и специфични действия да помогне на клиента да реализира забележителни резултати по отношение на своите собствени цели и желания в живота. В коучинг процеса се използват знания, свързани с психология на промяната, стратегии за успех и стратегии за мобилизиране и развитие на скритите човешки способности. 

Коучинг области, между които клиентът избира:  

Връзки и взаимоотношения: Отношенията на хората в компанията са свързващият елемент, който я поддържа и й позволява да работи в оптимален режим. Коучът ви помага наистина да опознаете хората си, нуждите им и какво ги мотивира. Можете също да изберете да дискутирате с коуча как да подобрите или разрешите сложни взаимоотношения в работата си или в живота. 

Емоционално осъзнаване: Това се отнася до способността да се справяме с различни ситуации чрез самоосъзнаване и самодисциплина. Често имаме силни емоционални състояния, които ни е трудно да управляваме. Коучът ще помага на клиента да осъзнае техния механизъм и да владее собственото си емоционално състояние, така че то да го води към конструктивни резултати в работата или в живота. 

Най-добрите мениджъри постигат високи резултати в състояние на емоционалната осъзнатост и интелигентност. 

Обратна връзка: Това се отнася до способността открито и ясно да формулираме своето мнение и открито, но и дипломатично да го изразяваме пред хората, с които контактуваме.

В това се включват както техники за активно слушане и управление на конфликти, така и различни инструменти за оценка и доклади относно работното представяне, поведението и възможните слаби места. Обратната връзка позволява на мениджърите да създадат планове за развитие, които подобряват собственото им представяне, понякога чрез промяна в поведението. 

Изслушване: Можете да използвате коуча просто като доверен изслушващ партньор, с когото да споделите работни и житейски проблеми и да получите разбиране и яснота.

На върха може да е самотно. Мениджърът често има нужда от някой, който да го изслуша и от ефективен диалог, за да огледа проблемите и възможните решения. Коучът знае какви въпроси да зададе, така че те да доведат мениджъра до прозрение и готовност за действие по отношение на неговите отговорности. 

Преодоляване на себе си и поемане на риск: Коучингът ще ви помогне да излезете извън зоната си на комфорт, да осъзнаете и преодолеете страховете, които ви блокират, така че да постигнете желанията си. 

Ангажираност и отговорност: Да бъдеш изпълнителен директор, президент или мениджър не е единствената роля в живота. Това е само аспект на един цял живот от приятели, семейство и интереси. В коучинг сесиите можете да намерите ключа към хармонията между всички тези области.   

Ефективна комуникация: Умението за общуване е инструмент. Говоренето и слушането правят само едно от две неща в живота: създават или унищожават. Под ръководството на опитния коуч можете да осъзнаете своите модели на комуникация с околните, както и да анализирате техните модели. Това би ви довело до умения за себепознание и влияние върху околните.

Собствена сила:  В коучинг сесиите можете да откриете нови източници на вътрешна сила, които да ви помогнат да се справите с трудни ситуации и да вземете важни решения. Да промените живота си към един успешен и пълноценен Аз.

Страст: Как да намерим време и фокус за нещата, които обичаме да правим? Как да намерим нашата дарба и да я превърнем в страст, която да ни зарежда в живота?

Стратегически идеи: Създаване и осъществяване на лични и корпоративни визия, мисия, цел и основни ценности. Откриване на силна стратегия за фирмено или лично развитие, както и изработване на ефективни планове за действие. Поставяне на реалистични контролни точки и специфични и измерими резултати за постигане.