Ефективна комуникация

Желана промяна: 

Създаване на осведоменост за същността и характеристиките на комуникационния процес и осъзнаване на значението и ефекта на свободната вертикална и хоризонтална фирмена комуникация. Подобряване на хоризонталната и междуличностната комуникация. Подобряване уменията на участниците да споделят информация с членовете на екипа и висшестоящите.

Резултати след обучението: 

Участниците ще са способни:

  • Да анализират влиянието, което има комуникацията върху отношенията в работната среда;
  • Да подобрят техния подход и умения за ефективна комуникация и ефективна обратна връзка;
  • Да откриват и избягват комуникационните бариери;
  • Да слушат активно и ефективно;
  • Да въздействат на другите чрез използване на основни положителни манипулационни модели.