Вземане на решения и решаване на проблеми: Управление чрез цели

Желана промяна: 

Изграждане на умения за свързване на личните цели с тези на отдела и компанията като цяло. Осъзнаване на значението на SMART целеполагането. Научаване и прилагане на съществени умения за целеполагане, степенуване на целите и приоритизиране. Научаване на основните стратегии за вземане на решения и решаване на проблеми.

Резултати след обучението: 

Участниците ще са способни:

  • Да степенуват и свързват цели в различни нива на компанията;
  • Да правят SMART анализ на техните лични и фирмени цели;
  • Да определят и договарят SMART цели с техните подчинени;
  • Да използват структуриран подход към вземането на решения. Да използват добри практики за комуникативни решения;
  • Да търсят стратегии за нестандартни решения на проблеми.