Управление на конфликти

Желана промяна: 

По-добро разбиране на типичните причини за конфликт. Създаване на осведоменост за психологичната структура на конфликта в екипите и между отделните хора. Придобиване на знания и умения за различни източници и нива на конфликтите. Изследване на начините, по които различните хора подхождат и реагират на антагонистичната среда. Използване на ефективни техники за справяне с конфликтите. 

Резултати след обучението: 

Участниците ще са способни:

  • Да откриват източниците на конфликти в екипа и да им въздействат;
  • Да разграничават видовете реакции в конфликт и да въздействат;
  • Да използват различни техники за справяне в конфликтни ситуации и да въздействат на конфликтните личности;
  • Да използват инструменти и техники, добри практики в управление на конструктивния и избягване на деструктивния конфликт.