КОУЧИНГ

“Коучингът се отнася до това да се даде възможност на хората да вземат осъзнати решения, да им даде умението да се превърнат във водачи на своя собствен живот”

(Wise 2010)​

 

При Life Coaching, коучът помага на индивида да намери баланс и яснота в живота си.    

Коучинг сесиите предоставят структура на мислене, в която клиентът с лекота избира и определя своите собствени лични цели и поставя специфични измерими стъпки, за да ги постигне. Чрез насочено задаване на въпроси, създаване на преживяване и влизане в различни емоционални състояния, коучът помага на клиента да се подготви за важни за него събития, да се справи с трудни проекти, да разреши сложни взаимоотношения.

Коучингът внася положителна енергия, повишава личния потенциал и помага за откриване на нови области на интерес. Той показва мисловни стратегии и модели, които помагат на клиента да изгради здравословни взаимоотношения, да намери сила, увереност и емоционален баланс, за да постигне усещане за щастие.

Чрез начина, по който коучинг специалистът води разговора с клиента, клиентът достига до подсъзнателните си ресурси, като в процеса с лекота открива свои неподозирани знания и умения.

Бизнес Коучинг / Индивидуален бизнес коучинг

Индивидуалните сесии адресират специфичните нужди и проблеми на всеки отделен мениджър. Чрез задаване на въпроси, на които клиентът отговаря, заедно с опитния коуч се набелязват стъпките, които да се предприемат, и новите начини и подходи. Процесът на учене и собствено развитие включва самокритична оценка, поемане на рискове и постигане на цели. Използват се техники като визуализиране, конструктивно целеполагане и ефективно проследяване. Насърчава се клиентът да задейства своята способност да учи, да се замисли върху своя опит и да промени житейски навици и модели, които не му помагат в това да се превърне в истински лидер и мениджър. Сесиите са подходящи също за предприемачи и мениджъри на малки и средни фирми, които търсят подобряване на управленските процеси в компанията и повишаване нивото на ефективност на екипите. 

Групов/Бизнес Коучинг

Сесиите при груповия коучинг помагат на ефективно функциониращите екипи да се доближат до следващото ниво на успех. Коучингът дава на екипите възможността да подобрят определени междуличностни, комуникационни, лидерски умения, създавайки единство в екипа и повишавайки ориентацията към резултат. Подкрепя екипа при вземане на важни решения, определяне на нова визия и стратегия за развитие на фирмата.  

Ползите от използване на коуч

Професионалният коучинг носи нови перспективи в личните предизвикателства, подобрява уменията за вземане на решения, спомага за по-добра ефективност на междуличностните отношения и води до повишена увереност. Списъкът не свършва дотук. Тези, които предприемат коучинг, могат също значително да подобрят продуктивността си, да повишат личното удовлетворение от живота и работата и от постигането на съотвените цели. 

Повишена продуктивност 

Професионалният коучинг увеличава максимално потенциала и така отключва скрити източници на продуктивност. Той води до общо увеличаване на резултатите с:

Позитивни хора

Изграждането на себеувереност в служителите с цел да се изправят срещу предизвикателствата е съществено при посрещането на организационните нужди. 

Възвръщаемост на инвестициите 

Коучингът генерира познания и яснота за по-нататъшни действия с ангажираност към измерими резултати. Голямата част от компаниите (86%) казват, че са възвърнали инвестицията си и са получили удвояване в резултатите си.

Удовлетворени клиенти

Почти всички компании или отделни хора, които са наели коуч, са удовлетворени. 

Повече информация за ползите от коучинга може да бъде намерена на уеб сайта на ICF Международната Коучинг Федерация.

Източник: Световно проучване за коучинга на ICF, възложено от ICF, но извършено независимо от PricewaterhouseCoopers.

Качество и методология

Коучинг спрециалистите на Teamtime International работят с методите на резултатно ориентиран коучинг (Solution Focus Coaching), като се влагат елементи и на невро-лингвистично програмиране и бизнес моделиране, за да се разработят и проиграят печеливши бъдещи сценарии. Този подход предлага ефективни и лесни методи за изграждане на успешна стратегия и иновативност при нейното прилагане, насочено към конкретни резултати. 

Този подход също помага на клиентите да се фокусират върху важните за тях неща, така че да увеличат усещането си за прогрес и да постигат целите и желанията, които са си планирали.  

Коучинг услугите се предоставят от умели и опитни коучинг специалисти, съгласно основните компетенции на Международната Коучинг Федерация (ICF):

 • Отговарят на етичните принципи и професионални стандарти
 • Конфиденциалност и разбиране 
 • Установяване на коучинг споразумение 
 • Установяване на доверие с клиента 
 • Коучинг присъствие 
 • Активно слушане 
 • Задаване на силни въпроси 
 • Директна комуникация 
 • Създаване на осъзнатост
 • Определяне на действия 
 • Планиране и поставяне на цели 
 • Управление на прогреса и отговорност